Daugavietis blogs

Nabadzības priekšnoteikumi

2015-09-26 15:06
Daži ieradumi, ļoti iespaido cilvēka smadzeņu darbību un pašprogrammē to uz nabadzību. Pārskaitīšu svarīgākos no šiem ieradumiem:   1. Ieradums sevi žēlot. Nabadzības ieradumi sākas ar nemitīgu žēlumu pret sevi un “raudāšanu” par savu nelaimīgo likteni...
Lasīt ierakstu | Ieraksts lasīts 3138 reizes.

Iekšējie bloki - mūsu dzīves "bremzētāji". Nr. 1.

2015-06-16 09:09
No manas bioenerģētiķa pieredzes, esmu secinājis, ka daudzi cilvēki pat nezina, kas ir iekšējie bloki jeb iekšējās nostādnes, kā tie rodas, kur mājo. Nemaz jau nerunājot par to, kā ar šiem iekšējiem blokiem tikt galā. Daudzun prātos, šie mūsu dzīves "
Lasīt ierakstu | Ieraksts lasīts 4297 reizes.

"Maģiskā" enerģētiskā bumbiņa Nr. 2.

2015-06-16 09:06
Piezīme: Šī tēma tiks papildināta ar konkrētām tehnikām, arī turpmāk. Tehnikām, kuras var pielietot cilvēki, kas nav paslinkojuši un iemācījušies izgatavot Enerģētisko Bumbiņu, turpmāk "EB".  1. DAŽĀDAS INFORMĀCIJAS NODOŠANA ATSEVIŠĶAM CILVĒKAM
Lasīt ierakstu | Ieraksts lasīts 2730 reizes.

Atsevišķi par nolādējumu

2014-07-09 21:58
Kas ir NOLĀDĒJUMS ? Tautā, bieži, šo energoinformatīvo negatīvu sauc krieviskoti - Porča. Uzreiz jāpasaka, ka šis negatīvs nekad nerodas pats no sevis vai netīšu, citu cilvēku, domu un darbību rezultātā. Vienmēr, nolādējums ir kāda upura ienaidnieka, sp..
Lasīt ierakstu | Ieraksts lasīts 4845 reizes.

Depresija un antidepresanti.TĒMA – BRĪDINĀJUMS.

2014-06-25 15:50
Pasērfoju calis.lv foruma tēmās un uzradās man vēlēšanās izskaidrot līdzcilvēkiem, par depresiju un antidepresantu lietošanu. Gan no medicīniskā, gan no psiholoģiskā, gan no ezotēriskā, skatu punktiem. Lielu iespaidu uz „uzdrošināšanos”, pārliecību brīd..
Lasīt ierakstu | Ieraksts lasīts 8022 reizes.

Эгрегоры (7.). Поведение и привычки эгрегоров.

2014-06-07 21:15
Но мы рас­смат­ри­ва­ли про­стые при­ме­ры. Во­об­ще же связь ме­ж­ду по­треб­но­стью и ар­хе­ти­пи­че­ским ин­ст­ру­мен­том мо­жет ока­зать­ся са­мой при­чуд­ли­вой. И это да­ет воз­мож­ность эг­ре­го­ру при­вле­кать к сво­ему ар­хе­ти­пи­че­ско­му ин­..
Lasīt ierakstu | Ieraksts lasīts 3117 reizes.

Эгрегоры (6.). Анатомия эгрегоров.

2014-06-07 21:07
Но ведь по­треб­но­сти не мо­гут удов­ле­тво­рять­ся са­ми со­бой ! Да и мы ни­как не мо­жем ска­зать се­бе не­что вро­де: «Я хо­чу на треть про­цен­тов удов­ле­тво­рить по­треб­но­сти пер­вой груп­пы, на два про­цен­та — вто­рой, на де­сять — треть­ей,..
Lasīt ierakstu | Ieraksts lasīts 2484 reizes.

Эгрегоры (5.). Что и как кушают эгрегоры.

2014-06-07 21:02
Мы при­бли­зи­тель­но вы­яс­ни­ли, что же та­кое эг­ре­го­ры и ка­ко­во их ме­сто в пси­хо­сфе­ре че­ло­ве­че­ст­ва. Те­перь по­про­бу­ем взгля­нуть на них бо­лее при­сталь­но. И нач­нем, ес­те­ст­вен­но, с на­ча­ла — с энер­ге­ти­че­ско­го фун­да­мен­т..
Lasīt ierakstu | Ieraksts lasīts 2164 reizes.

Эгрегоры (4.). Человек в энергоинформационной паутине земли.

2014-06-07 20:58
Са­мо по се­бе су­ще­ст­во­ва­ние кол­лек­тив­но­го бес­соз­на­тель­но­го со­вер­шен­но не опас­но, а на­обо­рот, нуж­но и очень по­лез­но как те­ло куль­ту­ры и кла­дезь дра­го­цен­ных ве­ко­вых зна­ний. Но де­ло в том, что и че­ло­век, и, ра­зу­ме­ет­..
Lasīt ierakstu | Ieraksts lasīts 2165 reizes.
123456789Nākamā lapa »