Classified Ads

Services - Soul healing services

Kermeniskás,emocionálás energijas atgrieshana!Sava "ES"atrashana!Veselíbas problému, emocionálo kritumu, mílas problému risinasana! pielietoju psihosomátikas analízi, várdojumus, matras, ener'gijas transformésanu.

Pieteiksanás uz vizíti pa tel. 27890256!

Veselíbu,Veiksmi,Harmoniju Jums!

Dárta Térauds

Classified ad added 01.06.2017. 00:23. Announcement viewed 705 times.
Announcement by Dárta Térauds